Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. 
Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. 
 
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. 
Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. 
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het regelement. 
 
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier leden. 
Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. 
 
Volgens een vast patroon treedt een gedeelte van de raad af en worden nieuwe (her)(ge)kozen. 
 
Namens de ouders: 
                                                             
Janine van de Walle         
Susan Meulenbroek
                                                        

Namens het personeel:                             
                                                            
Pauline Hermelink          
Elles Wijdenes
                                                                   

Het mailadres van de MR is: 

mr.willibrord@konot.nl 

                                                    

De scholen binnen het KONOT-bestuur  hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. 

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur. 

In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door een MR‑lid van de Mariaschool in Beuningen 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van MR en GMR zijn ‑ tenzij anders vermeld ‑ openbaar. U vindt de data van de vergaderingen in de schoolkalender. Tevens worden ze in de maandelijkse nieuwsbrief opgenomen.